Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2007

Σχετικά με τη Συμφωνία της Μέκκας

Θέσεις του Δημοκρατικού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (DFLP)

Εκτενές απόσπασμα της δήλωσης του Σαλέχ Ζιντάν* στο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων στις 14/2/2007:

*(μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, υπεύθυνος για τη Λωρίδα της Γάζας, και μέλος της Ανώτατης Επιτροπής Πατριωτικών και Ισλαμικών Δυνάμεων)

- Καλούμε σε γενικό εθνικό διάλογο ώστε να διορθωθεί και να μετασχηματιστεί (η Συμφωνία της Μέκκας) από διμερής σε εθνική συμφωνία

- Η πραγματική πολιτική συμμετοχή όλων αποτελεί εγγύηση για τη ριζική επίλυση των προβλημάτων

- Η Συμφωνία της Μέκκας δεν πληροί τους όρους για τη δημιουργία μιας πραγματικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Αναμένουμε η Ανώτατη Επιτροπή Πατριωτικών και Ισλαμικών Δυνάμεων να αναλάβει το ρόλο της επειδή αυτό που έγινε στη Μέκκα είναι ένα διμερές μοίρασμα, αλλά θέλουμε να μετατραπεί σε εθνική συμφωνία μεταξύ όλων.

Επιβεβαιώνουμε την αναγκαιότητα η Συμφωνία της Μέκκας να είναι ανοικτή σε διάλογο για όλες τις παρατάξεις και να διερευνηθεί σε όλες τις πτυχές της ώστε να μην υπάρχει εμπόδιο συμμετοχής στην κυβέρνηση συνεργασίας.

Η εθνική συμφωνία (των πολιτικών κρατουμένων) μιλάει για πραγματική εθνική ενότητα και ενιαίο νέο πολιτικό πρόγραμμα βάσει των σημείων κοινής αποδοχής. Η διμερής Συμφωνία της Μέκκας δεν πληροί τον όρο αυτό.

Η σπουδαιότητα της Συμφωνίας της Μέκκας έγκειται στο ότι σταματάει τη διαμάχη, θετικό και αναγκαίο, αρκεί να μην περιοριστεί στο πλαίσιο του μοιράσματος γιατί αυτό καταστρέφει τον πολιτικό πλουραλισμό και αποκλείει τη συμμετοχή που αναφέρεται στις διακηρύξεις Χαμάς – Φατάχ.

Ζητάμε αυτό το ενδιαφέρον για τον πολιτικό πλουραλισμό να μεταφραστεί σε κάτι πραγματικό μέσω της πραγματικής συμμετοχής και όχι την επιβολή της συμφωνίας στα υπόλοιπα μέρη.

Η ενεργή συμμετοχή αποτελεί εγγύηση για την προσωρινή εκεχειρία και για τη ριζική επίλυση των προβλημάτων. Και θα προστατεύσει αυτή την κυβέρνηση από ένα νέο αδιέξοδο.

About the Mecca AgreementPosition of the Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP)

Extended abstract of the statement of Saleh Zidan* to the Palestinian News Agency on 14/2/2007:

*(member of the Political Bureau of the Democratic Front for the Liberation of Palestine, responsible for the Gaza Strip, and member of the Highest Commission of the Patriotic and Islamic Forces)

- We call for general national dialogue so that (the Mecca Agreement) will be corrected and transformed from a bilateral to a national agreement

- The real political participation of all the concerned parties can guarantee the complete solution to the problems

- The Mecca Agreement does not meet the conditions for the creation of a real government of national unity

We expect that the Highest Commission of the Patriotic and Islamic Forces will undertake it’s role, because what took place in Mecca was a bilateral deal, but we wish it to become a national agreement among all the concerned parties.

We affirm the necessity that the Mecca Agreement is open for dialogue for all the parties and that it is explored in all it’s aspects in order to nullify any obstacle for the participation to the coalition government.

The national agreement (of the political prisoners) refers to a real national unity and a unified new political program based on the common acceptance points. The bilateral Mecca Agreement does not meet this condition.

The importance of the Mecca Agreement lies on the fact that it stops the fighting, a positive and essential thing, as long as it is not reduced to the frame of the bilateral deal, because this destroys the political pluralism that is mentioned in both Hamas and Fatah declarations.

We demand this interest for the political pluralism to be translated into something real through the real participation and not by the imposition of the agreement on the other parties.

The effective participation guaranties the temporary truce and the radical solution of the problems. And it will protect this government from reaching a new dead end.

Δεν υπάρχουν σχόλια: